Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.MEDICANCAMPUS.ORG

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.medicancampuse.org zwanego dalej ,,Serwisem Internetowym” lub ,,Serwisem”) przez  Medican Campus Sp. z o. o. z siedzibą w Koszalinie przy ulicy Plac Gwiaździsty 7/1 ,wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie  IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000864541, o numerze NIP: 6692559010 oraz numerze REGON: 387279717 kapitał zakładowy –  10.000,00 zł w pełni wpłacony (zwana dalej Usługodawcą).
 2. Serwis internetowy ma charakter edukacyjny, badawczy, sprzedażowy, informacyjny oraz komercyjny. Celem Usługodawcy jest zaprezentowanie na stronach Serwisu informacji na temat leczniczego wykorzystania medycznych konopi i związków które zawierają, a także umożliwienia zakupu produktów opartych na konopiach, . W ramach Serwisu Sprzedawca udostępnia artykuły, wyniki realizowanych programów badawczych,  wywiady oraz inne treści związane z tematyką Serwisu.
 3. Kontakt z usługodawcą odbywa się za pośrednictwem:
  1. poczty e-mail: kontakt@medicancampus.org
  2. telefonu: +48 573 499 969
  3. formularza kontaktowego dostępnego pod adresem:https://medicancampus.org/kontakt/
 4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Sprzedawcę w witrynie internetowej www.medicancampus.org w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 5. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 6. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 7. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Serwis Internetowy/Serwis –serwis internetowy dostępny w domenie www.medicancampus.org, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę;

 

Forum Użytkowników/Forum – wyodrębniona cześć Serwisu, w ramach, której Użytkownicy mogą wymieniać wzajemnie myśli oraz poglądy i opinie, w zakresie zgodnym z tematyką Serwisu i na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

 

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której Użytkownik zarejestrowany może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;

 

Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

 

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług świadczonych w Serwisie;

 

Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca –  Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników Serwisu drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Umowa – umowa o świadczenie Usług Serwisu, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Karta Członkowska Medican Campus – karta otrzymywana przez zarejestrowanego i zweryfikowanego przez Usługodawcę Użytkownika, zwana dalej „Kartą”’

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności przeglądania informacji dostępnych w Serwisie oraz umożliwia zakup oferowanych przez siebie produktów.
 2. . Usługodawca udostępnia również Użytkownikom interaktywny formularz członkostwa pozwalający na dołączenie do społeczności Medican Campus.
 3. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 4. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu oraz Usług:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 5. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

IV. USŁUGI

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników są nieodpłatne, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie oraz na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących bezpłatnych Usług świadczonych drogą elektroniczną:
  1. przeglądanie informacji załączonych w Serwisie;
  2. założenie i prowadzenie Konta w Serwisie;
  3. udostępnienie interaktywnego formularza umożliwiającego kontakt z Usługodawcą;
  4. dodawanie i prezentowanie wypowiedzi w ramach Forum Użytkowników;
  5. udostępnianie interaktywnego formularza członkostwa.
 4. Na stronach Serwisu prezentowane są informacje oraz inne treści zgodne z tematyką i charakterystyką Serwisu. Każdy Użytkownik Serwisu może nieodpłatnie przeglądać treści prezentowane w Serwisie.Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 5. Dane prezentowane w ramach Serwisu, jak również przygotowywane przez Usługodawcę artykuły mają charakter generalny, ogólny, poglądowy, teoretyczny, edukacyjny i są prezentowane w ramach subiektywnie dobranych przez Usługodawcę kryteriów lub stanowią wyraz jego subiektywnej analizy. Zapoznawanie się oraz korzystanie z danych i informacji prezentowanych w Serwisie przez Użytkownika jest dobrowolne.
 6. Korzystanie z niektórych Usług Serwisu może wymagać założenia i posiadania aktywnego Konta.
 7. Użytkownik może założyć Konto w ramach Forum Użytkowników w Serwisie.
 8. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w ramach Forum Użytkowników w Serwisie Internetowym.
 9. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta  zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia Konta lub samodzielnym usunięciu Konta.
 10. Użytkownik ma możliwość wysłania za pomocą formularza dostępnego w Serwisie wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.
 11. Użytkownik ma możliwość dodawania i prezentowania w ramach Forum indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi, komentarzy i opinii.
 12. Użytkownik dodając wypowiedzi, o których mowa w ppkt. 11 powyżej,  oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
 13. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi w sposób określony w niniejszym Regulaminie, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych  (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 14. Usługodawca wspiera inicjatywy społeczne. Usługodawca może udostępniać na stronach Serwisu informacje o możliwości i sposobie dokonania przez zainteresowanego tym Użytkownika darowizny na wskazany w Serwisie cel społeczny, wraz z informacją o beneficjencie darowizny.
 15. Usługodawca udostępnia Użytkownikom interaktywny formularz członkostwa dostępny w Serwisie pod adresem: https://medicancampus.org/rejestracja/ pozwalający na dołączenie do społeczności Medican Campus. W celu uzyskania członkostwa Użytkownik powinien wypełnić wymagane przez Usługodawcę pola formularza oraz przesłać oświadczenie wybierając przycisk „Zarejestruj się”.
 16. Skuteczne wypełnienie oraz przesłanie formularza członkostwa nie skutkuje utworzeniem Konta w Serwisie. Użytkownik nie otrzymuje również dostępu do funkcjonalności Serwisu dostępnych dla zarejestrowanych Użytkowników, w szczególności do Forum.
 17. Wypełniając formularz członkostwa Użytkownik ma możliwość zadeklarowania przekazywania dobrowolnych darowizn na cele realizowane przez Usługodawcę, o których Usługodawca informuje na stronie Serwisu.
 18. Przesłanie formularza rejestracji może być równoznaczne ze złożeniem deklaracji członkostwa w stowarzyszeniu, o czym Usługodawca informuje na stronach Serwisu.
 19. Przesłanie formularza rejestracji może również uprawniać do uczestnictwa w programie edukacyjnym, warsztatach bądź innych aktywnościach, o których każdorazowo Usługodawca poinformuje Użytkownika.
 20. Usługodawca informuje, że Użytkownikom będącym Konsumentami, przysługuje konsumenckie prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług, w ciągu 14 dni, od zawarcia Umowy świadczenia Usługi.

V .PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Każdy Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do:
  1. korzystania z Serwisu oraz jego funkcjonalności, oraz prezentowanych w nim informacji i treści w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
  2. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu, jego funkcjonalności lub Usług,
  3. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  4. nie wprowadzania w Serwisie treści niezwiązanych z jego tematyką, w tym w szczególności treści o charakterze reklamowym czy marketingowym,
  5. wprowadzania swoich danych, w tym danych kontaktowych wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych i w ten sposób oznaczonych w Serwisie.
 2. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
 3. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 4. Użytkownik poprzez zamieszczenie w Serwisie zdjęć, grafik, opisów i innych elementów udziela Usługodawcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji wraz z prawem do udzielania sublicencji do ich publikowania na portalach społecznościowych, aplikacjach, widetach lub innych kanałach Usługodawcy bez ograniczenia czasowego i terytorialnego.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę swojego wizerunku umieszczonego przez niego w Koncie i rozpowszechnianie w sieci Internet,  w celu świadczenia Usług przez Usługodawcę i dostarczania funkcjonalności Serwisu.
 6. Użytkownik powyższej zgody udziela nieodpłatnie.
 7. Zakazane jest dodawanie i prezentowanie przez Użytkownika w Serwisie, w tym w szczególności w ramach Forum, treści, które zawierają zapisy zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści publikowane przez Użytkownika nie mogą w szczególności:
  1. naruszać godności ludzkiej;
  2. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
  3. zawierać treści pornograficznych;
  4. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
  5. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
  6. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
 8. Użytkownik powinien stosować wytyczne dotyczące grafiki, zdjęć, kompozycji, haseł czy opisu publikowanych w jakiejkolwiek części Serwisu, wskazane w Serwisie.
 9. Zabronione jest kopiowanie lub powielanie jakiejkolwiek części Serwisu w całości bądź w części bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów Usługodawcy oraz Użytkowników.

VI .REKLAMACJE

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług czy funkcjonalności Serwisu.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adresMedicanCampuse Marzena Łasińska, ul. Piłsudskiego 13/19, 78-520 Złocieniec lub mailowo na adres: kontakt@medicancampus.org
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.
 5. Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
  2.  może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca może zbierać i przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Serwisu.

VIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 3. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. Użytkownik nie akceptujący zmian w Regulaminie proszony jest o zaprzestanie korzystania z Serwisu.
 7. Zmiany Regulaminu dotyczące Użytkowników będących Przedsiębiorcami, wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.